תגית:

עילות לביטול צו הריסה (2)

צו הריסה (2)

גמירת דעת (1)

התחייבות לעשות עסקה במקרקעין (1)

חתימה (1)

מסמך בכתב (1)

צו הריסה מנהלי (1)

הישג יד מיידי (1)

ארנונה (1)

פטור (1)

מבנים הרוסים (1)

סעיף 330 לפקודת העיריות (1)

"הזנחה תכנונית" (1)

"היעדר תכנון" (1)

פס"ד דכה (1)

מוסא דכה (1)

פרדס דכה (1)

הלכת "המגרש המוצלח" (1)

פס"ד "המגרש המוצלח" (1)

בניין שנהרס או ניזוק (1)

נכס שנהרס או ניזוק (1)

פטור מארנונה (1)

פטור מארנונה לבניין שנהרס או ניזוק (1)

פטור מארנונה לנכס שנהרס או ניזוק (1)

פטור מארנונה לבנין שאינו ראוי לשימוש (1)

בניין שאינו ראוי לשימוש (1)

נכס שאינו ראוי לשימוש (1)

ביטול צו הריסה (1)

השלמת חוסרים בקופה (1)

קנסות בלתי חוקיים (1)

חוסר בקופה (1)

תביעה לפינוי מושכר (1)

שוכר שלא משלם (1)

שוכר שלא מתפנה (1)

תביעת פינוי (1)

צו פינוי (1)

פינוי מדירה (1)

סירוב לפנות את הנכס (1)

שוכר בעייתי (1)

אי תשלום דמי שכירות (1)

שוכר סרבן (1)

חוק חופש המידע (1)

מועדים לטיפול בבקשות לקבלת מידע (1)

תקנות חופש המידע (1)

קיצור תקופת שכירות (1)

שכירות (1)

חוזה שכירות (1)

שוכר חליפי (1)

קיצור תקופת השכירות לפני שהחוזה הסתיים (1)

סיום חוזה שכירות לפני המועד (1)

סעיף 22 לחוק השכירות והשאילה (1)

בניה ללא היתר (1)

חריגה מהיתר (1)

היתר בניה (1)

בניה לא חוקית (1)

בניה בלתי חוקית (1)

שינוי פנימי בדירה (1)

סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה (1)

צו הריסה שיפוטי (1)

עיכוב ביצוע של צו הריסה (1)

עילות לעיכוב צו הריסה (1)

הארכת מועד לביצוע צו הריסה (1)

היתר בהישג יד (1)

אופק תכנוני (1)

עיכוב ביצוע של צו הריסה מנהלי (1)

עיכוב ביצוע של צו הריסה שיפוטי (1)

עיכוב ביצוע של צו הריסה ייעשה רק במקרים חריגים (1)

קבלת ארכה (1)

סעיף 207 לחוק התכנון והבניה (1)

מקרים חריגים ויוצאי דופן (1)

פגמים בצו הריסה (1)

פגם בהוצאת צו הריסה (1)

דחיית צו הריסה (1)

דחיית מועד ביצוע צו הריסה (1)

דחיית מועד ביצוע צו הריסה שיפוטי (1)

דחיית מועד ביצוע צו הריסה מנהלי (1)

עיכוב פורמאלי (1)

היתר בהישג יד מיידי (1)

תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה לפי סעיף 207 לחוק) (1)

אי נוחות נוהלית (1)

עוול מהותי וממשי (1)

פרוצדורה (1)

הזדמנות ראשונה להתגונן (1)

זכות הגישה לערכאות (1)

סופיות הדיון (1)

הארכת מועד (1)

הארכת מועד להגשת התנגדות (1)

פסיקת הוצאות (1)

סיכויי ההליך (1)

הוצאה לפועל (1)

התנגדות בהוצאה לפועל (1)

הפרוצדורה אינה מיטת סדום (1)

סיכויי ההתנגדות (1)

עמידה דווקנית על זכות חוזית (1)

דקדוק סתמי (1)

חוסר תום לב בקיום חוזה (1)

סעיף 39 לחוק החוזים (1)

הסכם הגירושין (1)

היטל השבחה (1)

מימוש (1)

העברה אגב גירושין (1)

פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין (1)

העברת דירה בגירושין (1)

העברת נכס בגירושין (1)

כתבי התחייבות (1)

דחיית חבות בתשלום היטל השבחה (1)

מהו היטל השבחה (1)

העברה מכוח דין (1)

העברה ללא תמורה מאדם לקרובו (1)

העברת בעלות בדירה עקב גירושין (1)

מכירה לגרוש (1)

העברה לגרוש (1)

מכירה לבן זוג לשעבר (1)

העברה לבן זוג לשעבר (1)

מכירה לבן זוג (1)

העברה לבן זוג (1)

היטל השבחה בגירושין (1)

תאריך:

2024
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

הגזוזטרה © 2015 כל הזכויות שמורות תנאי שימוש