רשומות אחרונות:

חבות בהיטל השבחה – העברת בעלות בדירה עקב גירושין

לצורך בחינת שאלת החבות בתשלום היטל השבחה, כאשר אדם מעביר בעלות בדירת מגורים לבן-זוגו לשעבר, מכוח הסכם גירושין ביניהם, נבין תחילה מהו בעצם “היטל השבחה”, ולאחר מכן נסקור את סעיפי החוק, פסקי הדין וההחלטות הרלוונטיים: מהו היטל השבחה? תשובה בסיסית והולמת לשאלה מהו היטל השבחה ניתן למצוא ב-ע”א 7368/06 דירות יוקרה בע”מ נ’...

עמידה דווקנית על זכות חוזית

לא אחת נפסק כי התנהגותו של צד לחוזה המתעקש – נוכח סטייה קלת ערך וחסרת משמעות של הצד השני מלשון החוזה, סטייה שאיננה גורמת לו נזק (ולו הקל ביותר) – לקיים את החיוב כלפיו “לפי אותיותיו הטכניות והפורמאליות, שבהן הוא נוסח”, נגועה בחוסר תום לב. כך למשל, נפסק כי הפעלת זכותה החוזית...

תביעות קטנות – מאפיינים יחודיים

ייחודו של בית המשפט לתביעות קטנות בא לידי ביטוי במספר אופנים הקבועים בחוק בתי המשפט, תשמ”ד 1984 ובתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל”ז-1976. ההוראות הרלוונטיות לתביעות קטנות שחלקן ייסקרו להלן, מופיעות בסימן ה’ לחוק, שכותרתו “בתי משפט לתביעות קטנות” ובתקנות: עסק, חברה או תאגיד אינם רשאי לתבוע: בסעיף 60(א) לחוק נקבע...

הארכת מועד להגשת התנגדות בהוצאה לפועל

ההתנגדות מוגשת בהתאם להוראות סעיף 81א. (ג) לחוק ההוצאה לפועל: החייב רשאי להגיש התנגדות לביצוע הבקשה, שתהא נתמכת בתצהיר ובו יפורטו העובדות ונימוקי ההתנגדות, ומשהוגשה ההתנגדות יעכב רשם ההוצאה לפועל את הביצוע ויעביר את הענין לבית המשפט; לענין הדיון בבית המשפט רואים את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונן בדיון מקוצר לפי תקנות סדר...

חובת מתן תשובה במועד

חובתם של עובדי ציבור להשיב תוך 45 ימים לבקשה בכתב המופנית אליהם, קבועה כיום בסעיף 2(א) לחוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), התשי”ט-1958 (להלן: “חוק ההנמקות”), שזו לשונו: חובת מתן תשובה במועד: 2. (א) נתבקש עובד הציבור, בכתב, להשתמש בסמכות שניתנה לו על פי דין, יחליט בבקשה וישיב למבקש בכתב בהקדם, אך...

ביטול צו הריסה מינהלי

המסגרת לביטול צו הריסה מינהלי הותוותה בסעיף 238א (ח’) לחוק התכנון לפיו: לא יבטל בית המשפט צו הריסה מינהלי אלא אם הוכח לו שהבנייה שבגללה ניתן הצו בוצעה כדין או שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת. הוראת סעיף 238א (ח’) לחוק התכנון מתייחסת אפוא לשתי עילות בלבד שבעטיין קמה לביהמ”ש...

בניה בלתי חוקית

סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה, תשכ”ה-1965 (להלן: “חוק התכנון והבניה”), קובע כי כל פעולת בניה או הריסה או התווית דרך, מחייבת קבלת היתר מהוועדה המקומית, אף אם מדובר בבנייה זמנית: עבודות טעונות היתר: 145.(א) לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו רשות הרישוי המקומית היתר לכך ולא...

עשיית דין עצמי במקרקעין

סעיף 18 לחוק המקרקעין, תשכ”ט-1969, מכיר ב-2 מצבים בלבד, שבהם ניתן לעשות דין עצמי בקרקע: 18. שימוש בכוח נגד הסגת גבול: (א) המחזיק במקרקעין כדין רשאי להשתמש בכוח במידה סבירה כדי למנוע הסגת גבולו או שלילת שליטתו בהם שלא כדין. (ב) תפס אדם את המקרקעין שלא כדין רשאי המחזיק בהם כדין, תוך...

תוקפו של זיכרון דברים

זיכרון דברים במסגרתו הוסכם בין הצדדים כי בהמשך ייחתם ביניהם חוזה מפורט באמצעות עורך דין: רצונם של הצדדים לערוך בעתיד חוזה פורמאלי אצל עורך דין עשוי להתפרש ב-2 אופנים, בהתאם לכוונת הצדדים: “וכשנעשה הסכם מוקדם ובו תניה שייעשה עוד חוזה פורמלי, השאלה העומדת לפני בית המשפט היא אם כבר הגיעו הצדדים לידי...

קיצור תקופת השכירות

סעיף 22 לחוק השכירות והשאילה, תשל”א–1971, בא לתת מענה ותרופה לשוכר שמעוניין לעזוב את המושכר, עוד בטרם נסתיימה תקופת השכירות, ויש בידו פתרון למצב שנוצר בדמותו של שוכר חליפי באופן שהשוכר “יהנה” והמשכיר “לא יחסר” : העברת השכירות 22. השוכר אינו רשאי להעביר לאחר את הזכות להחזיק ולהשתמש במושכר או להשכירו בשכירות...

מועדים לטיפול בבקשות לקבלת מידע

מועדי הטיפול בבקשות למידע, קבועים בסעיף 7 לחוק חופש המידע, תשנ”ח-1998, שכותרתו “נוהל הגשת בקשות והטיפול בהן”: (א) בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה, או למי שהוסמך לכך על ידו; אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. (ב) הרשות הציבורית תודיע למבקש המידע ללא שיהוי, ולא יאוחר מ-30 ימים מקבלת הבקשה, על...

תביעה לפינוי מושכר

בדצמבר 2008, התווסף לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ”ד-1984 (להלן: “התקסד”א”), פרק ט”ז 4 שכותרתו “תביעה לפינוי מושכר”. בפרק זה נקבעו הוראות שונות המגבילות את היקף ההתדיינות שבין המשכיר לשוכר, ויוצרות מציאות משפטית מבורכת ולפיה מיום שמוגשת כנגד שוכר תביעה לפינוי מושכר, ועד למתן פסק דין המורה על לפינוי המושכר, יחלפו לכל היותר...

הגזוזטרה © 2015 כל הזכויות שמורות תנאי שימוש