רשומות אחרונות:

ניכוי שלא כדין משכר עבודה

סעיף 25(א) לחוק הגנת השכר, תשי”ח-1958, קובע רשימה סגורה של ניכויים אותם רשאי מעסיק לנכות משכרו של העובד: (1) סכום שחובה לנכותו, או שמותר לנכותו על פי חיקוק; (2) תרומות שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו; (3) דמי חבר בארגון עובדים שהעובד חבר בו, שיש לנכותם מן השכר על פי הסכם קיבוצי או...

הנחה מתשלום ארנונה לנכס ריק

הפטור מארנונה ל”נכס ריק” קבוע כיום בתקנה 13 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ”ג-1993, שזו לשונה: 13. (א) מועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור כמפורט להלן, למחזיק של בנין ריק שאין משתמשים בו במשך תקופה מצטברת, כמפורט להלן: (1) עד 6 חודשים – עד 100%; (2) מהחודש ה-7 עד החודש ה-12 –...

הזנחה תכנונית אינה מקימה עילה לביטולו של צו הריסה

לפי טיעון זה, שנדון לאחרונה בהרחבה בפסקי הדין שניתנו בעניינו של מוסא דכה, הופכים אזרחים רבים, ובפרט – ערבים ובדויים, לעברייני בנייה בעל כורחם – וזאת בשל היעדר תכניות מתאר או בשל תכניות מתאר מיושנות, שאינן הולמות עוד את צרכי היישובים. המצדדים בטיעון זה יבקשו לבחון את השיעורים הגבוהים של תופעת הבניה...

סעיף 330 לפקודת העיריות: מתן פטור מתשלום ארנונה לנכס שאינו ראוי לשימוש

סעיף 330 לפקודת העיריות קובע: בנין שנהרס או שניזוק: נהרס בנין שמשתלמת עליו ארנונה לפי הוראות הפקודה, או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו, ואין יושבים בו, ימסור מחזיק הבנין לעיריה הודעה על כך בכתב, ויחולו הוראות אלה, כל עוד הבניין במצב של נכס הרוס או ניזוק – (1)  עם מסירת ההודעה...

חתימה על מסמך בעסקת מקרקעין

החתימה על גבי המסמך אינה מהווה תנאי לעמידתו של המסמך במבחנו של סעיף 8 לחוק המקרקעין: בפסק הדין דירות מקסים נ’ ג’רבי קבע בית המשפט העליון (כבוד השופט ג’ בך) כי "אין לראות בחתימה על המסמך הכתוב והמתייחס לעיסקת מקרקעין משום תנאי שאין בלתו". אבקש לעמוד על מספר נימוקים אשר הביאו אותו לידי מסקנה זו...

הגנה מן הצדק בעבירות של תכנון ובניה

הדוקטרינה של “הגנה מן הצדק” מעוגנת בהוראות סעיף 149(10) לחוק סדר הדין הפלילי ועשויה להישמע במקרים שבהם קיום ההליך הפלילי נגד הנאשם או תוצאותיו, מביא לפגיעה מהותית וחריפה בתחושת הצדק וההגינות: 149. לאחר תחילת המשפט רשאי הנאשם לטעון טענות מקדמיות, ובהן: … (10) הגשת כתב אישום או ניהול ההליך הפלילי עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של...

הגזוזטרה © 2015 כל הזכויות שמורות תנאי שימוש