סעיף 22 לחוק השכירות והשאילה, תשל”א–1971, בא לתת מענה ותרופה לשוכר שמעוניין לעזוב את המושכר, עוד בטרם נסתיימה תקופת השכירות, ויש בידו פתרון למצב שנוצר בדמותו של שוכר חליפי באופן שהשוכר “יהנה” והמשכיר “לא יחסר” : העברת השכירות 22. השוכר אינו רשאי להעביר לאחר את הזכות להחזיק ולהשתמש במושכר או להשכירו בשכירות...