בדצמבר 2008, התווסף לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ”ד-1984 (להלן: “התקסד”א”), פרק ט”ז 4 שכותרתו “תביעה לפינוי מושכר”. בפרק זה נקבעו הוראות שונות המגבילות את היקף ההתדיינות שבין המשכיר לשוכר, ויוצרות מציאות משפטית מבורכת ולפיה מיום שמוגשת כנגד שוכר תביעה לפינוי מושכר, ועד למתן פסק דין המורה על לפינוי המושכר, יחלפו לכל היותר...