מועדי הטיפול בבקשות למידע, קבועים בסעיף 7 לחוק חופש המידע, תשנ”ח-1998, שכותרתו “נוהל הגשת בקשות והטיפול בהן”: (א) בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה, או למי שהוסמך לכך על ידו; אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. (ב) הרשות הציבורית תודיע למבקש המידע ללא שיהוי, ולא יאוחר מ-30 ימים מקבלת הבקשה, על...