החתימה על גבי המסמך אינה מהווה תנאי לעמידתו של המסמך במבחנו של סעיף 8 לחוק המקרקעין: בפסק הדין דירות מקסים נ’ ג’רבי קבע בית המשפט העליון (כבוד השופט ג’ בך) כי "אין לראות בחתימה על המסמך הכתוב והמתייחס לעיסקת מקרקעין משום תנאי שאין בלתו". אבקש לעמוד על מספר נימוקים אשר הביאו אותו לידי מסקנה זו...