הצגת מאמרים לפי נושא: תכנון ובניה

חבות בהיטל השבחה – העברת בעלות בדירה עקב גירושין

לצורך בחינת שאלת החבות בתשלום היטל השבחה, כאשר אדם מעביר בעלות בדירת מגורים לבן-זוגו לשעבר, מכוח הסכם גירושין ביניהם, נבין תחילה מהו בעצם “היטל השבחה”, ולאחר מכן נסקור את סעיפי החוק, פסקי הדין וההחלטות הרלוונטיים: מהו היטל השבחה? תשובה בסיסית והולמת לשאלה מהו היטל השבחה ניתן למצוא ב-ע”א 7368/06 דירות יוקרה בע”מ נ’...

ביטול צו הריסה מינהלי

המסגרת לביטול צו הריסה מינהלי הותוותה בסעיף 238א (ח’) לחוק התכנון לפיו: לא יבטל בית המשפט צו הריסה מינהלי אלא אם הוכח לו שהבנייה שבגללה ניתן הצו בוצעה כדין או שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת. הוראת סעיף 238א (ח’) לחוק התכנון מתייחסת אפוא לשתי עילות בלבד שבעטיין קמה לביהמ”ש...

בניה בלתי חוקית

סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה, תשכ”ה-1965 (להלן: “חוק התכנון והבניה”), קובע כי כל פעולת בניה או הריסה או התווית דרך, מחייבת קבלת היתר מהוועדה המקומית, אף אם מדובר בבנייה זמנית: עבודות טעונות היתר: 145.(א) לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו רשות הרישוי המקומית היתר לכך ולא...

תוקפו של זיכרון דברים

זיכרון דברים במסגרתו הוסכם בין הצדדים כי בהמשך ייחתם ביניהם חוזה מפורט באמצעות עורך דין: רצונם של הצדדים לערוך בעתיד חוזה פורמאלי אצל עורך דין עשוי להתפרש ב-2 אופנים, בהתאם לכוונת הצדדים: “וכשנעשה הסכם מוקדם ובו תניה שייעשה עוד חוזה פורמלי, השאלה העומדת לפני בית המשפט היא אם כבר הגיעו הצדדים לידי...

הנחה מתשלום ארנונה לנכס ריק

הפטור מארנונה ל”נכס ריק” קבוע כיום בתקנה 13 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ”ג-1993, שזו לשונה: 13. (א) מועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור כמפורט להלן, למחזיק של בנין ריק שאין משתמשים בו במשך תקופה מצטברת, כמפורט להלן: (1) עד 6 חודשים – עד 100%; (2) מהחודש ה-7 עד החודש ה-12 –...

הזנחה תכנונית אינה מקימה עילה לביטולו של צו הריסה

לפי טיעון זה, שנדון לאחרונה בהרחבה בפסקי הדין שניתנו בעניינו של מוסא דכה, הופכים אזרחים רבים, ובפרט – ערבים ובדויים, לעברייני בנייה בעל כורחם – וזאת בשל היעדר תכניות מתאר או בשל תכניות מתאר מיושנות, שאינן הולמות עוד את צרכי היישובים. המצדדים בטיעון זה יבקשו לבחון את השיעורים הגבוהים של תופעת הבניה...

סעיף 330 לפקודת העיריות: מתן פטור מתשלום ארנונה לנכס שאינו ראוי לשימוש

סעיף 330 לפקודת העיריות קובע: בנין שנהרס או שניזוק: נהרס בנין שמשתלמת עליו ארנונה לפי הוראות הפקודה, או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו, ואין יושבים בו, ימסור מחזיק הבנין לעיריה הודעה על כך בכתב, ויחולו הוראות אלה, כל עוד הבניין במצב של נכס הרוס או ניזוק – (1)  עם מסירת ההודעה...

הגנה מן הצדק בעבירות של תכנון ובניה

הדוקטרינה של “הגנה מן הצדק” מעוגנת בהוראות סעיף 149(10) לחוק סדר הדין הפלילי ועשויה להישמע במקרים שבהם קיום ההליך הפלילי נגד הנאשם או תוצאותיו, מביא לפגיעה מהותית וחריפה בתחושת הצדק וההגינות: 149. לאחר תחילת המשפט רשאי הנאשם לטעון טענות מקדמיות, ובהן: … (10) הגשת כתב אישום או ניהול ההליך הפלילי עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של...

הגזוזטרה © 2015 כל הזכויות שמורות תנאי שימוש