הצגת מאמרים לפי נושא: משפט מינהלי

חובת מתן תשובה במועד

חובתם של עובדי ציבור להשיב תוך 45 ימים לבקשה בכתב המופנית אליהם, קבועה כיום בסעיף 2(א) לחוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), התשי”ט-1958 (להלן: “חוק ההנמקות”), שזו לשונו: חובת מתן תשובה במועד: 2. (א) נתבקש עובד הציבור, בכתב, להשתמש בסמכות שניתנה לו על פי דין, יחליט בבקשה וישיב למבקש בכתב בהקדם, אך...

מועדים לטיפול בבקשות לקבלת מידע

מועדי הטיפול בבקשות למידע, קבועים בסעיף 7 לחוק חופש המידע, תשנ”ח-1998, שכותרתו “נוהל הגשת בקשות והטיפול בהן”: (א) בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה, או למי שהוסמך לכך על ידו; אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. (ב) הרשות הציבורית תודיע למבקש המידע ללא שיהוי, ולא יאוחר מ-30 ימים מקבלת הבקשה, על...

הגזוזטרה © 2015 כל הזכויות שמורות תנאי שימוש