סעיף 25(א) לחוק הגנת השכר, תשי”ח-1958, קובע רשימה סגורה של ניכויים אותם רשאי מעסיק לנכות משכרו של העובד: (1) סכום שחובה לנכותו, או שמותר לנכותו על פי חיקוק; (2) תרומות שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו; (3) דמי חבר בארגון עובדים שהעובד חבר בו, שיש לנכותם מן השכר על פי הסכם קיבוצי או...