הצגת מאמרים לפי נושא: דיני מקרקעין

עשיית דין עצמי במקרקעין

סעיף 18 לחוק המקרקעין, תשכ”ט-1969, מכיר ב-2 מצבים בלבד, שבהם ניתן לעשות דין עצמי בקרקע: 18. שימוש בכוח נגד הסגת גבול: (א) המחזיק במקרקעין כדין רשאי להשתמש בכוח במידה סבירה כדי למנוע הסגת גבולו או שלילת שליטתו בהם שלא כדין. (ב) תפס אדם את המקרקעין שלא כדין רשאי המחזיק בהם כדין, תוך...

קיצור תקופת השכירות

סעיף 22 לחוק השכירות והשאילה, תשל”א–1971, בא לתת מענה ותרופה לשוכר שמעוניין לעזוב את המושכר, עוד בטרם נסתיימה תקופת השכירות, ויש בידו פתרון למצב שנוצר בדמותו של שוכר חליפי באופן שהשוכר “יהנה” והמשכיר “לא יחסר” : העברת השכירות 22. השוכר אינו רשאי להעביר לאחר את הזכות להחזיק ולהשתמש במושכר או להשכירו בשכירות...

תביעה לפינוי מושכר

בדצמבר 2008, התווסף לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ”ד-1984 (להלן: “התקסד”א”), פרק ט”ז 4 שכותרתו “תביעה לפינוי מושכר”. בפרק זה נקבעו הוראות שונות המגבילות את היקף ההתדיינות שבין המשכיר לשוכר, ויוצרות מציאות משפטית מבורכת ולפיה מיום שמוגשת כנגד שוכר תביעה לפינוי מושכר, ועד למתן פסק דין המורה על לפינוי המושכר, יחלפו לכל היותר...

חתימה על מסמך בעסקת מקרקעין

החתימה על גבי המסמך אינה מהווה תנאי לעמידתו של המסמך במבחנו של סעיף 8 לחוק המקרקעין: בפסק הדין דירות מקסים נ’ ג’רבי קבע בית המשפט העליון (כבוד השופט ג’ בך) כי "אין לראות בחתימה על המסמך הכתוב והמתייחס לעיסקת מקרקעין משום תנאי שאין בלתו". אבקש לעמוד על מספר נימוקים אשר הביאו אותו לידי מסקנה זו...

הגזוזטרה © 2015 כל הזכויות שמורות תנאי שימוש