הסרת אחריות:

1. המשתמש מסכים ומודע לכך שהשימוש באתר ובתכנים המוצגים בו ניתן כמות שהוא (AS IS) והוא נעשה באחריותו הבלעדית והמלאה, כך שלא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל האתר.

2. המשתמש מסכים ומודע לכך שהוא פוטר את מפעיל האתר מאחריות לכל נזק או הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו או שעשויים להיגרם לו או לצד שלישי, בעקבות שימוש באתר ובתכנים המוצגים בו או בשל הסתמכות עליהם.

לעניין זה יראו שימוש באתר ובתכנים המוצגים בו ככולל גם קבלת החלטות ונקיטת פעולות, וככולל בחירה שלא לקבל החלטות או בחירה שלא לנקוט בפעולות כלשהן, בהתבסס ובהסתמך על התכנים המוצגים באתר.

3. המשתמש מסכים ומודע לכך שאזהרות המופיעות להלן בסעיף זה עומדות בבסיס החלטתו של מפעיל האתר לקבוע כי כל אחריות אפשרית הנובעת מן השימוש באתר ובתכניו, תוטל על המשתמש ורק עליו. כמו כן, המשתמש מסכים ומודע לכך שאין באזהרות אלה כדי למצות את מגוון הטעמים והסיבות שבגינם החליט מפעיל האתר לקבוע כי כל אחריות אפשרית הנובעת מן השימוש באתר ובתכניו, תוטל על המשתמש ורק עליו:

א. התכנים המוצגים באתר לא נכתבו במיוחד עבור צרכיו ומטרותיו של המשתמש:
המשתמש מסכים ומודע לכך שהתכנים המוצגים באתר נכתבו ללא כל התחשבות בנסיבות, בעובדות, בפרטים ובנתונים של ענייניו הפרטניים והשימוש בהם נעשה באחריותו הבלעדית והמלאה.
בכלל זה, המשתמש מסכים ומודע לכך שהתחשבות בנסיבות, בעובדות, בפרטים ובנתונים השונים מאלה שנלקחו בחשבון בעת יצירת התכנים מהם עשוי המשתמש לנסות ולהקיש בעת הצורך לענייניו הפרטניים, עשויה בוודאי להוליד תכנים השונים בתכלית מן התכנים המוצגים באתר.

ב. התכנים המוצגים באתר עשויים להיות לא מעודכנים:
המשתמש מסכים ומודע לכך שהתכנים המוצגים באתר מתבססים בעיקר, אך לא רק, על חוקים ופסקי דין, אשר מטבעם מתעדכנים באופן תדיר.
המשתמש מסכים ומודע לכך שמפעיל האתר אינו מתחייב שהתכנים ישקפו את כל התמורות והשינויים שחלו בחוקים ובפסקי הדין.
לפיכך, המשתמש מסכים ומודע לכך שהתכנים המוצגים באתר עשויים להכיל מידע שאינו עדכני והשימוש בהם נעשה באחריותו הבלעדית והמלאה.

ג. התכנים המוצגים באתר עשויים להכיל מידע חלקי וחסר, טעויות ואי דיוקים:
המשתמש מסכים ומודע לכך שהתכנים באתר עשויים להכיל מידע מוטעה, לא מדויק או לא מלא והשימוש בהם נעשה באחריותו הבלעדית והמלאה.

ד. מפעיל האתר אינו מתחייב לפעילות תקינה ורציפה של האתר:
המשתמש מסכים ומודע לכך שלמפעיל האתר אינטרס ראשון במעלה להגן על קנייננו ולעשות כל מאמץ בניסיון להבטיח שהאתר יפעל כסדרו.
חרף זאת, המשתמש מסכים ומודע לכך שהוא פוטר את בעל האתר מכל נזק או הפסד או הוצאה, אשר הנם תוצר של פעילות לא תקינה או לא רציפה של האתר.
לעניין זה יראו פעילות לא תקינה או לא רציפה ככוללת כל פעילות שנגרמה עקב תקלה או פריצה לאתר, או לספקי השירות שלו.