ייחודו של בית המשפט לתביעות קטנות בא לידי ביטוי במספר אופנים הקבועים בחוק בתי המשפט, תשמ”ד 1984 ובתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל”ז-1976.
ההוראות הרלוונטיות לתביעות קטנות שחלקן ייסקרו להלן, מופיעות בסימן ה’ לחוק, שכותרתו “בתי משפט לתביעות קטנות” ובתקנות:

עסק, חברה או תאגיד אינם רשאי לתבוע:

בסעיף 60(א) לחוק נקבע כי רק יחידים יכולים להגיש תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות:

הסמכות
60. (א) בית משפט לתביעות קטנות ידון בתביעה אזרחית שהגיש יחיד.

עורכי דין אינם רשאים לייצג:

בסעיף 63 לחוק נקבע כי בעל דין לא יהיה רשאי לייצג עצמו על-ידי עורך דין, למעט מקרים חריגים:

ייצוג
63.
(א) ייצוג בעל דין בבית משפט לתביעות קטנות על ידי עורך דין יהיה רק ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שיירשמו; בעל דין רשאי, ברשות בית המשפט, להיות מיוצג על ידי ארגון שקבע לענין זה שר המשפטים, ובמקרה זה ירשה בית המשפט לבעל הדין שכנגד להיות מיוצג כפי שיורה.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), יכול אדם, באישור בית המשפט לתביעות קטנות, לייצג בעל דין בבית משפט לתביעות קטנות, אם בעל הדין ייפה את כוחו לכך וייפוי הכוח הוגש לבית המשפט לתביעות קטנות; אין לייצג אדם לפי סעיף קטן זה –
(1) אם המייצג עוסק בייצוג בדרך קבע;
(2) אם הייצוג נעשה במהלך הרגיל של עסקיו של המייצג;
(3) אם הייצוג נעשה בתמורה.

אם כן, בית המשפט עשוי להתיר ייצוג של עורך דין בשל “טעמים מיוחדים שיירשמו”, וכן עשוי להתיר ייצוג “על ידי ארגון שקבע לעניין זה שר המשפטים”.
בנוסף, בית המשפט יאפשר לאדם לייפות את כוחו של אדם אחר על מנת שייצג אותו, וזאת רק במידה והאדם המייצג (מיופה הכוח) אינו מקבל שכר או אינו עובד בייצוג על דרך קבע או שהייצוג אינו חלק מהמהלך הרגיל של עסקיו.

ערעור ברשות לבית המשפט המחוזי, בתוך 15 ימים:

בסעיף 64 לחוק ניתנה אפשרות ערעור לבית המשפט המחוזי, אלא שאפשרות זו הנה רק במידה וניתנה רשות לערער על-ידי שופט של בית המשפט המחוזי – כלומר הערעור לבית המשפט המחוזי, על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות הנו ערעור ברשות:

ערעור
64. פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות ניתן לערעור לפני בית משפט מחוזי אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט המחוזי; בית המשפט המחוזי ידון בערעור בשופט אחד.

בסעיף 16(א) תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל”ז-1976, נקבע כי יש להגיש את בקשת רשות הערעור על פסק הדין או ההחלטה, בתוך 15 ימים מיום שניתנו על-ידי בית המשפט:

ערעור
16. (א) המועד להגשת בקשה לרשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט או על החלטתו לפי תקנה 12 לגבי בקשה לבטל החלטה שלא בפני בעל דין, הוא 15 ימים מיום מתן פסק הדין או ההחלטה.

דיני הראיות וסדרי הדין אינם מחייבים את בית המשפט:

ראיות וסדרי דין
62.
(א) בית משפט לתביעות קטנות יהיה רשאי לקבל ראיה אף אם לא היתה קבילה בבית משפט אחר; אין בהוראה זו כדי לגרוע מדיני חסינות עדים וראיות חסויות.
(ב) בית משפט לתביעות קטנות אינו קשור בסדרי הדין הנוהגים בבית משפט אחר, ובכפוף לסדרי דין שהתקין שר המשפטים לענין סימן זה, יפעל בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה.